902303_584724404915798_1406488519_o

bahadorani2

 نقشی که رنگ بست از این خاک بی وفاست                     نقشی که رنگ بست زبالا مبارک است (مولوی)